top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Flawless Skin GCV / BEAUTY+ Clinic, Rapertingenstraat 176,E201, 3500 Hasselt 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BEAUTY+ Clinic en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden:


1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEAUTY+ Clinic: Praktijk voor injectables en huidverbeterende behandelingen te en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medici.

Behandelingsovereenkomst: alle door BEAUTY+ Clinic met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van BEAUTY+ Clinic bij het aangaan van een overeenkomst . Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die bij BEAUTY+ Clinic worden uitgeoefend.

2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien BEAUTY+ Clinic daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

 

3. Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. De cosmetische consulenten, medewerkers en zaakvoerders hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

5. BEAUTY+ Clinic zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BEAUTY+ Clinic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. BEAUTY+ Clinic hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

 

6. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien BEAUTY+ Clinic daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

7. BEAUTY+ Clinic is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan BEAUTY+ Clinic door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. BEAUTY+ Clinic is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. BEAUTY+ Clinic  zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

8. BEAUTY+ Clinic is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9. Consultatieafspraken worden door cliënt vooruit  betaald indien gevraagd door BEAUTY+Clinic, zoniet zal er pas na uitvoering van behandeling betaald worden. Indien het consult of de afspraak voor een behandeling  48 uur of korter worden afgezegd, worden er kosten hiervoor in rekening gebracht van minstens 50€ administratieve kost, indien nodig zullen er meer kosten aangerekend worden maar zal die cliënt hier ook op voorhand van op de hoogte gesteld worden door BEAUTY+ Clinic. 

10. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan BEAUTY+ Clinic zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: ; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan BEAUTY+ Clinic afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat BEAUTY+ Clinic haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft BEAUTY+ Clinic nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van BEAUTY+ Clinic opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als BEAUTY+ Clinic op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien BEAUTY+ Clinic slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

11. De cliënt geeft de medewerker en de arts, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs indien daar om gevraagd wordt. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de BEAUTY+ Clinic te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de BEAUTY+ Clinic gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de BEAUTY+ Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

13. De aansprakelijkheid van BEAUTY+ Clinic zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BEAUTY+ Clinic beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

14. BEAUTY+ Clinic aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

15. De cliënten is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulenten ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan BEAUTY+ Clinic. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal BEAUTY+ Clinic de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

16. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en BEAUTY+ Clinic is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en BEAUTY+ Clinic, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BEAUTY+ Clinic haar praktijk heeft.

bottom of page